Al departament fiscal de Bosch | Batle comptem amb una àmplia experiència en l’assessorament a particulars i empreses en matèria tributària, formant-nos i actualitzant-nos constantment per optimitzar la càrrega fiscal, duent a terme una planificació fiscal integral tant a nivell nacional com internacional, mitjançant la col·laboració amb despatxos de diferents països.

 • IRPF
 • Impost sobre societats
 • Declaracions i autoliquidacions trimestrals d’IVA i IRPF
 • Impost sobre la renda de no residents
 • Declaracions censals i IAE
 • Declaracions informatives
 • Declaració de béns a l’estranger
 • Impost sobre transmissions patrimonials
 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre actes jurídics documentats
 • Impost sobre estades turístiques
 • Plusvàlues municipals
 • Inspeccions tributàries, recursos, reclamacions, aplaçaments